Algemene voorwaarden

Hondenschool Wiggers is gevestigd te Raalte (postadres en trainingslocatie: Wijheseweg 32, 8101 MB Raalte) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 55304486. Hondenschool Wiggers is een onderdeel van RFHonderneming.

Voor alle gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen Hondenschool Wiggers en de cursist gelden de onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten en activiteiten van Hondenschool Wiggers, tenzij anders vermeld is bij de betreffende activiteit of schriftelijk overeengekomen is.

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Hondenschool Wiggers: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Cursist: Hondeneigenaar die Hondenschool Wiggers wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond en/of de hondeneigenaar die gedragstherapeut wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag van zijn/haar hond(en).

1.3 Dienst: Door Hondenschool Wiggers aangeboden cursus, gedragstherapieconsult, privéles of activiteit.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst waarbij Hondenschool Wiggers zich jegens haar cursist verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden dienst en de cursist tot betaling van deze dienst.

 1. Aansprakelijkheid

2.1 De cursist is ten alle tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken, deelname aan de dienst is geheel voor eigen risico.

2.2 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van Hondenschool Wiggers, haar medewerkers en de locatie waar de dienst plaatsvindt.

2.3 Hondenschool Wiggers is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de dienst georganiseerd door Hondenschool Wiggers.

2.4 Hondenschool Wiggers adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard W.A. verzekering. Heeft u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven.

2.5 De cursist, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de dienst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de (medewerkers van) Hondenschool Wiggers van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

2.6 Daar wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten tijde van de dienst.

 1. Deelname dienst

3.1 Bij deelname aan een cursus of activiteit van Hondenschool Wiggers dient de hond de inentingen te hebben gehad die voor de leeftijd gelden inclusief kennelhoest. Wij vertrouwen erop dat u de inentingen tijdig herhaalt. Wij kunnen u vragen om het inentingsboekje mee te nemen tijdens de les. Blijkt uw hond onvoldoende ingeënt te zijn dan kan u de les of activiteit geweigerd worden.

3.2 De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van Hondenschool Wiggers. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet geschieden. Een mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij Hondenschool Wiggers geschiedt door het bevestigen – aan het eind van een lopende cursus – door te willen gaan voor een volgende cursus onder het vermelden door Hondenschool Wiggers welke volgende cursus tot de mogelijkheden behoort van de betreffende cursist.
3.3 De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
3.4 De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.

3.5 Kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen ten allen tijde aanwezig te zijn onder begeleiding van een volwassene. Kinderen mogen onderdelen van de les meedoen met hun hond, maar staan altijd onder supervisie van hun ouders. Uitzonderingen worden alleen gemaakt in overleg met Hondenschool Wiggers.

 1. Betaling

4.1 De cursist voldoet het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen dienst door middel van een van de onderstaande mogelijkheden:

– Overmaken van het verschuldigde bedrag voor de start van de dienst naar Rabobank rekeningnummer NL59 RABO 0148126626 o.v.v. naam cursist, naam hond en type dienst.

– Contante betaling van de betreffende dienst. Bij cursus of gedragstherapie wordt het volledig verschuldigde bedrag voldaan tijdens de eerste les van de cursus of eerste consult gedragstherapie. Privéles of andere activiteiten worden contant betaald per keer op de dag van de dienst.

– Het aangaan van een abonnement met automatische incasso. Zie ook de specifieke voorwaarden bij Abonnement artikel 6.

4.2 Indien er een betalingsachterstand ontstaat, is Hondenschool Wiggers genoodzaakt maatregelen te nemen tegen de cursist. Dit houdt in, weigering van het volgen van de dienst of het niet versturen van de uitgewerkte gedragstherapie. Indien de betaling daarna niet alsnog wordt voldaan, onderneemt Hondenschool Wiggers verdere gerechtelijke stappen.
4.3 Alle kosten welke door Hondenschool Wiggers moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

 1. Afmelden (gedeeltelijke) cursus

5.1 Mocht de cursist een les van een cursus niet kunnen komen of de aanmelding voor een cursus willen annuleren, dan zo spoedig mogelijk afmelden en bij voorkeur via de e-mail.
5.2 Indien een hond, waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt dan wordt er door de cursist voorafgaand aan de dienst contact opgenomen met Hondenschool Wiggers. Hondenschool Wiggers zal beslissen of deelname mogelijk is.

5.3 Restitutie van gemiste lessen vindt niet plaats bij afmelding door de cursist. Dit geldt ook bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij loopsheid of ziekte van de hond.

5.4 Mocht de cursist aangeven eerder te stoppen met de cursus om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het les- of abonnementsgeld.

5.5 Bij hoge uitzondering en alleen in overleg met de directie van Hondenschool Wiggers kan van artikel 5.3 en 5.4 worden afgeweken.

5.6 Indien de instructeur/gedragstherapeut niet in staat is om les te geven wordt de les of het consult verplaatst naar een ander moment, tenzij vervanging door een andere instructeur/gedragstherapeut mogelijk is.

5.7 Bij onvoorziene omstandigheden kan Hondenschool Wiggers maximaal één les per cursus annuleren zonder tegenprestatie.

5.8 Voor sommige diensten of activiteiten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft Hondenschool Wiggers het recht de dienst of activiteit te annuleren. Indien u reeds betaald heeft is Hondenschool Wiggers verplicht u dit bedrag zo spoedig mogelijk terug te betalen.

5.9 Indien een hond zichtbaar ziek op de cursus komt, heeft Hondenschool Wiggers het recht de les voor cursist en hond te ontzeggen.

 1. Abonnement

6.1 Een abonnement wordt aangegaan voor minimaal 3 hele kalendermaanden.

6.2 Het abonnement wordt geïnd via een automatische incasso. Het machtigingsformulier wordt ingevuld tijdens de eerste les.

6.3 Het abonnementsgeld wordt vooraf geïnd omstreeks de eerste van de maand. Start u halverwege een kalendermaand met een abonnement dan wordt die maand na rato verrekend en gelijktijdig met de eerste volledige kalendermaand geïncasseerd.

6.4 Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren of per e-mail. Na ontvangst van uw opzegging ontvangt u een bevestiging met de einddatum. De opzegtermijn is 1 hele kalendermaand, u zegt bijvoorbeeld op 15 april uw abonnement op dan eindigt het abonnement op 31 mei.

 1. Gedragstherapie

7.1 Een cursist kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de gedragstherapeut door middel van gedragstherapie, privéles of intensieve begeleiding.
7.2 Het verkregen advies is gebaseerd op de gevolgde opleiding tot hondengedragstherapeut, bijscholing en uitgebreide en deskundige ervaringen van de gedragstherapeut.
7.3 Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. De eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. De trainingen/therapie geschieden op eigen risico van de cursist.
7.4 De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden, het resultaat is mede afhankelijk van uw inzet.
7.5 De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een cursist te weigeren wanneer een cursist weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

 1. Overige

8.1 Indien de bovenstaande algemene voorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens Hondenschool Wiggers gegeven, te worden opgevolgd.

8.2 Tijdens de dienst of activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden welke enkel gebruikt worden voor de website (www.hondencentrumcontact.nl , www.hondenschoolwiggers.nl , www.hondzorgwiggers.nl ) of op de Facebookpagina van de hondenschool. De cursist gaat hiermee akkoord, tenzij de cursist voorafgaand aan de dienst per e-mail of schriftelijk aangeeft bezwaar te maken.

8.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Hondenschool Wiggers op internet of andere publicaties binden Hondenschool Wiggers niet.

8.4 Op overeenkomsten gesloten met Hondenschool Wiggers is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

8.5 Hondenschool Wiggers behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

8.6 Hondenschool Wiggers behoudt zich het recht de cursist te weigeren als hij niet naar de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut luistert, zichzelf, zijn hond, of anderen in gevaar brengt. Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

Algemene voorwaarden Hondencentrum Contact / Hondenschool Wiggers versie maart 2013

22 augustus 2016 aangepast:

 • Trainingslocatie en postadres naar wijheseweg 32, 8101 MB Raalte
 • Het rekeningnummer naar IBAN inclusief rekeningnummer

26 juli 2021 aangepast:

 • Naam veranderd in de tekst van Hondencentrum Contact naar Hondenschool Wiggers.
 • Bij artikel 8.2 foto’s is toegevoegd de website naam van Hondenschool Wiggers en Facebook.